HOTLINE
0962.822.238‬
Tranh chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại - Felix Global

(+84) ‭962 822 238

Tổng quan về tranh chấp trong kinh doanh thương mại

1.Khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại

Để trả lời cho câu hỏi tranh chấp thương mại hay tranh chấp kinh doanh thương mại là gì? thì cần dựa vào nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

Có thể hiểu một cách đơn giản đó là tranh chấp kinh doanh thương mại là những xung đột, mâu thuẫn hay bất đồng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên với nhau trong quá trình thực hiện các hành động kinh doanh hoặc có liên quan tới hoạt động kinh doanh

Theo luật Thương mại năm 1997 thì tranh chấp kinh doanh thương mại hay còn gọi là tranh chấp thương mại là việc xung đột do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, thực hiện không đúng các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Có thể gọi là tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại.
Tuy nhiên, trong luật Thương mại 1997 thì khái niệm hoạt động thương mại còn chưa đầy đủ tạo ra xung đột trong pháp luật quốc gia và pháp luật khi hội nhập quốc tế

Khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại luôn đi liền với các hoạt động thương mại

Tóm lại, tranh chấp trong kinh doanh thương mại cần hội đủ các yếu tố sau:

– Là những mẫu thuẫn ( bất đồng, xung đột) về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong một mối quan hệ cụ thể
– Các mâu thuẫn (bất đồng, xung đột) phải phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại
– Các mâu thuẫn (bất đồng, xung đột) đó phải phát sinh chủ yếu giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp). Ngoài các thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp trong kinh doanh thương mại thì trong những trường hợp nhất định, các đối tượng không phải là thương nhân cũng có thể là chủ thể của tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Tìm hiểu thêm về tranh chấp trong kinh doanh thương mại dưới góc nhìn của các bộ luật khác nhau chi tiết hơn tại đây

  • Xem thêm các đặc điểm của tranh chấp trong kinh doanh thương mại
  • 2. Các loại tranh chấp trong kinh doanh thương mại:

  • Theo từng bộ luật khác nhau thì tranh chấp trong kinh doanh thương mại được phân loại khác nhau. Việc xác định tranh chấp trong kinh doanh thương mại phụ thuộc vào căn cứ pháp luật

Theo Điều 29, tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án – Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, bao gồm 14 mục.
– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
– Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010 cũng liệt kê các tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài, bao gồm:

– Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
– Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
– Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

3. Cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

  • a. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam

  • Trọng tài (Arbitration) nói chung và trọng tài thương mại (Commercial Arbitration) nói riêng là một phương thức giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết bằng trọng tài theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 do các bên tranh chấp thỏa thuận và lựa chọn trọng tài. Phương thức này có thể thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án truyền thống

Ưu điểm:

-Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có thủ tục đơn giản hơn tòa án thương mại. Các bên trong tranh chấp thương mại có thể chủ động về mặt thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp và thủ tục trọng tài không qua nhiều cấp xét xử so với tòa án. Thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp cũng như các bên trong tranh chấp thương mại được tiết kiệm hơn.
-Chất lượng giải quyết tranh chấp được đảm bảo do các bên được lựa chọn trọng tài có chuyên môn trong lĩnh vực mà họ tranh chấp.
-Trọng tài thương mại giữ được các bí mật trong kinh doanh
-Phán quyết của trọng tài thương mại có đầy đủ các đặc điểm giống như bản án của tòa án đó chính là mang tính chung thẩm và bắt buộc các bên tham gia phải thi hành

Nhược điểm:

-Thứ nhất, trong trường hợp cần áp dụng biện pháp khẩn cấp để đảm bảo chứng cứ thì trọng tài không thể ra quyết định mang tính chất bắt buộc để đảm bảo điều này mà cần yêu cầu tòa án thi hành các phán quyết của trọng tài. Do trọng tài không phải cơ quan quyền lực nhà nước
-Thứ hai, các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện tự giác các quyết định của trọng tài hơn là các doanh nghiệp trong nước. Do vậy, việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài phụ thuộc vào ý thức tự giác, điều mà các doanh nghiệp trong nước đang còn thiếu. Chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài có uy tín và họ rất chú trọng vào uy tín mà thực hiện một cách tự giác các quyết định của trọng tài thương mại.

b. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án

Khái niệm:
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng toà án là phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại tại cơ quan xét xử thay mặt cho quyền lực của nhà nước và được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ. Kết quả của giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án là bản án hay quyết định của Toà án về giải quyết vụ việc tranh chấp thương mại. Nếu 2 bên không tự nguyện tuân thủ bản án hoặc quyết định thì nhà nước sẽ dùng sức mạnh cưỡng chế để đảm bảo thi hành.
Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng tòa án
_ Thủ tục giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh tại toà án sơ thẩm, bao gồm: khởi kiện và thụ lý vụ án, hoà giải và chuẩn bị xét xử, phiên toà sơ thẩm.
_Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh tại toà phúc thẩm.
_Thủ tục xét lại bản án, quyết định về tranh chấp kinh doanh đã có hiệu lực của pháp luật, bao gồm: thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

Ưu điểm:
-Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có đặc điểm là tôn trọng quyền thỏa thuận hay ý chí của các bên tranh chấp để đưa ra phán quyết.
-Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án là qua sự hoạt động của bộ máy tư pháp và nhân danh quyền lực của nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên trong tranh chấp thương mại phải có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế.
-Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đó là  thông qua tòa án còn trực tiếp nâng cao ý thức và sự tôn trọng pháp luật cho các bên trong tranh chấp kinh doanh nói riêng và các chủ thể kinh doanh nói chung
Hạn chế:

-Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tòa án thương mại thường dài hơn so với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
-Làm giảm sút uy tín kinh doanh của các bên trên thương trường, có thể lộ bí mật kinh doanh, giảm uy tín với các nhà đầu tư do nguyên tắc xét xử công khai của tòa án thương mại
-Thời gian giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án kéo dài do bản án chưa được thi hành ngay và các bên tranh chấp có quyền kháng cáo hoặc khiếu nại

4.Tư vấn các phương thức giải quyết trong tranh chấp thương mại

Văn phòng tư vấn tranh chấp thương mại Felix cung cấp cho các Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại. Chúng tôi luôn đề cập và hướng dẫn các Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại xảy ra trong quá trình kinh doanh qua các khía cạnh như sau:

a. Giải quyết tranh chấp thương mại là gì ?
b. Thủ tục và trình tự giải quyết tranh chấp thương mại
c. Các hình thức, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
d. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế.
e. Luật giải quyết và nguyên tắc giải quyết trong tranh chấp thương mại.

Hiện nay có các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại có thể kể tới như:

– Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải.
– Giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng.
– Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án.

Để đi sâu vào trình tự giải quyết và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, các bạn hãy đón xem loạt bài về tranh chấp thương mại tại website Felixglobal.vn

5. Vấn đề về khởi kiện trong tranh chấp thương mại:

a. Xác định những tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của tòa án (Điều 29 Luật tố tụng hình sự).

b. Lưu ý về thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp thương mại nói riêng.

c. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp thương mại.

d. Xác định tòa án nơi nộp đơn khởi kiện tranh chấp thương mại.

e. Lưu ý về mức án phí.

f. Thời hạn giải quyết trong tranh chấp thương mại.

6. Các vụ tranh chấp thương mại nổi tiếng

Các vụ tranh chấp thương mại nổi tiếng giữa các quốc gia có thể kể tới như:

a. Các biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá lên Ống thép đúc không gỉ chất lượng cao (“HP – SSST”) từ Nhật Bản ( Nguyên đơn: Trung Quốc – Bị đơn: Hoa Kỳ).

b. Liên minh châu Âu – Thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cồn béo nhập khẩu từ Indonesia (Nguyên đơn: Indonesia – Bị đơn: Khối các nước EU).

c. EU – Các biện pháp chống bán phá giá đối với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc (Nguyên đơn: Trung Quốc – Bị đơn: Khối các nước EU).

Và còn rất nhiều các ví dụ về tranh chấp thương mại nổi tiếng mà Felix sẽ có loạt bài phân tích về các vụ tranh chấp thương mại này

Felix Global là văn phòng tư vấn luật thương mại trên toàn quốc

Quý doanh nghiệp có thể liên hệ tư vấn qua thông tin sau:

Email: [email protected]

Hotline: 0962 822 238‬

Page Facebook: fb.com/felixglobal.vn

Địa chỉ: P810, Tòa B, HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

4 nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cơ bản

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cơ bản giúp các doanh nghiệp rất nhiều khi gặp phải tranh chấp. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là những quy định đặt ra để các tổ chức doanh nghiệp chấp hành khi xảy ra mâu thuẫn. Đối với

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án

Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Với bản chất là một quan hệ pháp luật dân sự, đề cao tính tự nguyện, sự tự thỏa thuận giữa các bên, khi xảy ra tranh chấp các bên cũng được tự thỏa thuận,

giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng

Tổng quan về giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng

Tất tần tật về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng trong kinh doanh tại Việt Nam. Hoạt động thương mại hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu hợp tác giữa các bên ngày càng tăng. Đây là nghề chính của những chủ thể kinh doanh nên họ cần những

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Trong nội dung bài viết này, Felixglobal sẽ đề cập đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hay cụ thể hơn là giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, thẩm quyền giải quyết, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

Những lưu ý khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

Khi các bên trong quan hệ kinh doanh thương mại nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp đều tự lựa chọn cho mình những phương thức giải quyết phù hợp và đúng quy định pháp luật. Trong các phương thức đó, giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải là một phương thức giải quyết

các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Các phương thức, hình thức giải quyết tranh chấp thương mại 2017

Giới thiệu về các hình thức, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại cập nhật mới nhất trong năm 2017. Tranh chấp thương mại hay còn gọi là tranh chấp kinh doanh là những những mâu thuẫn (bất đồng hoặc xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực

Tranh chấp trong thương mại quốc tế và hướng giải quyết

Việc tồn tại tranh chấp trong kinh doanh, đặc biệt là tranh chấp trong thương mại quốc tế là một điều tất yếu. Đối với lĩnh vực thương mại Quốc tế, khi mà các bên tham gia có sự khác biệt  về tập quán kinh doanh, ngôn ngữ và và hơn nữa văn hoá giữa các nước

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ?

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp tác kinh doanh hay các tranh chấp kinh doanh có yếu tố quốc tế.